Duhan Suresinin Ilk 8 Ayeti (Okunuşu ve Fazileti)

Ziyaretçilerimizden sık bir biçimde Duhan Suresinin Ilk 8 Ayeti 7 mevzusunda sual almaktaydık.

Duhan Suresi’nin laflarını dinlediniz mi? Kur’an’daki bu güçlü bölüm, insanlığa “Rabbinin cefayı şiddetlidir” ihtarıyla başlar Ancak burada bitmiyor; Allah’ın kendisine itaat edenlere taahhüdünü anlatmaya devam ediyor – ebediye dek yaşayacakları barış ve bolluk cenneti.

Duhan Suresinin Ilk 8 AyetiDuhan Suresinin Ilk 8 Ayeti

Duhan suresi ilk 8 ayeti Diyanet

Allah’ın gazabından korkmaktan O’nun merhametini ummaya kadar her şeyi içeren bu 8 ayetten esin almak basittir. Allah’a olan sevgimizden dolayı iyi işler yapmamız için bizi cesaretlendirir ve neticeleri olduğu için eylemlerimize dikkat etmemiz gerektiğini anımsatır. Can Verdikten sonra dahi, şayet doğru yaşarsak ruhlarımızın hala kurtulabileceği andırdırılır

Duhan Suresi Türkçe Olarak Okunuşu

Ha mım Vel kitabil mübiyn İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın Fıha yüfraku küllü emrin hakiym Emram min ındina inna künna mürsiliyn Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn Bel hüm fı şekkiy esinti’abun Fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn Yağşen nas haza azabün eliym Rabbenekşif annel azabe inna mü’minun Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn Ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun Ve şehir lem tü’minu lı fa’tezilun Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun Kem teraku min cennativ ve uyun Ve züruıv ve mekamin keriym Ve na’metin kanu fiyha fakihiyn Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn Min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn İnne haülai le yekülün İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn Fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn Ma halaknahüma illa öğren hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym İnne şeceratez zekkum Taamül esiym Kel mühl yağlı fil bütun Ke ğalyil hamiym Huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym Sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym Zuk inneke entel aziyzül keriym İnne haza ma küntüm bihı temterun İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn Fi cennativ ve uyun Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn Yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun Fertekıb innehüm mirtek

Banka Promosyonu Caiz Mi Yazımıza Göz Atın.